Prijímacie skúšky

Informácie k prijímacím a talentovým skúškam pre uchádzačov o päťročné a osemročné štúdium na EGJAKu v školskom roku 2021/2022

Milí záujemcovia o štúdium na našej škole, vážení rodičia,

srdečne Vás vítame na stránke našej školy, bilingválneho slovensko – anglického Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach.

Tlačivá potrebné k nástupu nových žiakov pre školský rok 2021/2022:

Výsledky prijímacieho konania:

Oznam:

Ak je uchádzač v zozname prijatých uchádzačov, zákonný zástupca uchádzača doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021 prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom.

V prípade uvoľnenia miesta, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, a ktorého zákonný zástupca podal v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.

Linky:

V tomto školskom roku sa z dôvodu pandemických opatrení nemôžeme osobne stretnúť na pôde našej školy, aby sme Vás mohli sprevádzať priestormi budovy školy, predstaviť Vám výchovno–vzdelávací proces, naše milé učiteľky a milých učiteľov a prezentovať projekty a úspechy našich šikovných žiakov, ktoré dosiahli počas vyučovacích hodín, krúžkovej činnosti a na rozličných súťažiach. Vychutnali by ste si aj príjemné chvíle pri počúvaní piesní v podaní nášho skvelého školského žiackeho speváckeho zboru Chorus Comenianus pod vedením našej milej dirigentky Mgr. Alenky Csajkovej, ktorý v tomto školskom roku oslávi 25. narodeniny. Mohli by ste si spolu s našimi žiakmi, členmi Robotického krúžku, vyskúšať, ako skonštruovať robota a pozrieť si, ako roboty prekonávajú prekážky na hracom poli na chodbe našej školy. Naši americkí lektori by Vám predstavili štát v USA, z ktorého pochádzajú a s radosťou by si s Vami poklebetili o tom, čo sa im na Slovensku a v Košiciach páči.

Veríme, že informácie, ktoré tu nájdete, Vás presvedčia o tom, že naše Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského si zaslúži Vašu pozornosť a záujem nielen vďaka vynikajúcim výsledkom výchovy a vzdelávania, ale aj príjemnou a priateľskou atmosférou školy, ktorá je založená na princípoch vzájomnej úcty, rešpektu, tolerancie a lásky.

Kritériá pre prijímanie žiakov